Medlemskap i  Skellefteå Sportfiskeklubb  2023
(medlemskap i Sportfiskarna ingår )

Medlemsavgifter för 2023

Familj          500 kr                               Mor/Far och barn tom 19 år

Senior         400 kr                              

Junior          100 kr                               (enskild juniormedlem t o m 19 år

Vi registrerar din inbetalning i Sportfiskarnas medlemsregister.

Medlemskortet skall kunna visas upp vid inköp på specificerade butiker
och vid deltagande i KM, DM och SM.

Vårt verksamhetsår är från den 1 april till och med den 31 mars 2024

 Inbetalningen görs på  bankgiro 5324-6534

eller på Swish  nr: 1232786119

(Kom ihåg att skriva namn & personnummer på inbetalningen/gäller nya medlemmar)  alt ring eller skicka E-post (Viktigt för att din försäkring ska gälla)

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

I ditt medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under fiske, färd till och från fiske och vid arrangemang anordnade av Sportfiskarna. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Försäkringen gäller i all aktivitet som har samband med sportfiske samt deltagande i av Sportfiskarna, dess distrikt eller ansluten förening anordnad aktivitet. Försäkringen gäller även under färd till och från aktivitet.

Detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom. Försäkringen gäller i hela världen men ersätter inte hemtransport om du skulle drabbas av olycksfall när du fiskar utomlands.

Ersättningar:
– Medicinsk invaliditetsersättning
– Vanprydande ärr
– Läke-, rese- och tandskadekostnader
– Merkostnader
– Sjukhusvård till 18 års ålder
– Hjälpmedel
– Dödsfallsersättning
– Krisförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige i upp till ett år.
Sportfiskarnas medlemsförsäkring är sedan 2015-04-01 placerad hos SVEDEA.

Skadeanmälan:
Medlem som råkar ut för olycksfall ska kontakta SVEDEA på 0771-160 199 för att få hjälp.
Medlemmen får därefter fylla i en skadeanmälan och skicka in till Svedea på mejl (skadorforetag@svedea.se) alternativt per post till:
Svedea, Företagsskador, Box 3489, 103 69 STOCKHOLM
Blankett skadeanmälan

För skador inträffade före 2015-04-01
Gör en skadeanmälan till Trygg-Hansa på telefon 0771-111 500
Uppge försäkringsnummer 22995.